Informacje o Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dyrektor - Iwona Butrym

W dniu 24 września 2014 roku  Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej działającej od 24 września 1997 roku pod nazwą Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A, polegającej na rozszerzeniu zakresu prowadzonej dotychczas działalności w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego realizującego zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie zmieniona została nazwa jednostki budżetowej  z Izby Wytrzeźwień na Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w skrócie SORPA. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Miasta Słupska oraz Gmin z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia. W 2015 roku zostały zawarte porozumienia - których przedmiotem było przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług SORPA - z Gminami : Miastem Ustka, Kobylnica, Gminą Ustka, Kępice, Gminą Słupsk, Trzebielino, Damnica, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Postomino i Sierakowice.

Opłata za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 300 złotych jest pobierana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013r. poz. 1563)
 
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przez całą dobę. Praca oparta jest na systemie zmianowym. Nieprzerwanie pełnione są dyżury lekarskie. Placówka dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami dla mężczyzn, kobiet, nieletnich oraz osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
SORPA posiada 22 miejsca dla osób w stanie nietrzeźwym. Każdego roku przyjmowanych i obsługiwanych jest ponad 4 tysiące osób. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrzymanych pomieszczenia są stale monitorowane (szerokokątne mini kamery) oraz są wyposażone w instalację przyzywową.
Każdy pacjent opuszczając Ośrodek otrzymuje podstawowe informacje dotyczące zespołu zależności alkoholowej oraz informacje gdzie może otrzymać specjalistyczną pomoc. Cotygodniowo w sali terapeutycznej odbywają się spotkania tzw. grupy wsparcia realizującej pod kierunkiem specjalisty terapii uzależnień program (m.in. asertywne zachowania abstynenckie, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, przeciwdziałanie nawrotom choroby). Również cyklicznie realizowany jest program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy rodzinnej. Zajęcia te prowadzone są przez terapeutów ze specjalistycznym przygotowaniem. Również w pomieszczeniach SORPA odbywają się pogadanki i szkolenia dla uczniów szkół średnich, studentów PAP oraz słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku.

Działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ujęciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.