Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej podmiotowej SORPA w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej podmiotowej: [ 2020-02-01 ]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-29 ]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Wyłączenia:
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować
Skróty klawiszowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-29 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Iwona Butrym, [ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 840-42-65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, pomoc tłumacza migowego, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Możesz tego również dokonać pisząc na adres Skrytki ePUAP: /izbawytrzezwienslupsk/SkrytkaESP

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Realizując postanowienia Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Słupsku umożliwia nawiązanie kontaktu przez osoby posługujące się językiem migowym z tłumaczem w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki. Osobą uprawnioną do skorzystania z w/w usługi jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.

Zgłoszenie odbywa się w oparciu o procedurę zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności
 2. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • potwierdzenie terminu zamiaru skorzystania z usługi następuje bez zbędnej zwłoki.
 3. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
  • kierownik kadr i administracji Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ul. Gdyńska 13A ,tel. 59 840 42 65 wew.37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. UWAGI:
  • świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428);
  • zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zostanie ono przekazane do właściwego pracownika jednostki, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z jednostką w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Dostępność architektoniczna

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, ul. Gdyńska 13A , 76-200 Słupsk.
Budynek parterowy z trzema  wejściami. W budynku nie ma windy. Główne wejście do budynku z poziomu chodnika prowadzi  jeden stopień schodka, bez podjazdu na wózki inwalidzkie. Jest przenośny trap dla wózków obsługiwany manualnie przez pracownika SORPA. Wewnątrz budynku korytarze i hol umożliwiający komunikację i swobodne poruszanie osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się parking, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona na ścianie w holu. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Brak toalety dla osób z zewnątrz. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obiekt jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania - Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania - Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (wersja tabelaryczna)