Informacje o Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w likwidacji

Zarządzenie Nr 167/ZiSS/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/451/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 2021 r.

p.o. Dyrektor - Iwona Butrym

  • Z dniem 1 marca 2021 r. jednostka budżetowa o nazwie Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Słupsku, przy ul. Gdyńskiej 13 A, zwana dalej jednostką, zostaje postawiona w stan likwidacji.
  • Termin zakończenia działalności jednostki ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.
  • Termin zakończenia likwidacji jednostki ustala się na dzień 30 września 2021 r.
  • Zadania likwidowanej jednostki z dniem 1 lipca 2021 r. przejmie organizacja pozarządowa, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

W dniu 24 września 2014 roku Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej działającej od 24 września 1997 roku pod nazwą Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A, polegającej na rozszerzeniu zakresu prowadzonej dotychczas działalności w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego realizującego zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie zmieniona została nazwa jednostki budżetowej z Izby Wytrzeźwień na Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w skrócie SORPA. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Miasta Słupska oraz Gmin z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia. W 2015 roku zostały zawarte porozumienia - których przedmiotem było przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług SORPA - z Gminami : Miastem Ustka, Kobylnica, Gminą Ustka, Kępice, Gminą Słupsk, Trzebielino, Damnica, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Postomino i Sierakowice.

Opłata za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 300 złotych jest pobierana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013r. poz. 1563)

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przez całą dobę. Praca oparta jest na systemie zmianowym. Nieprzerwanie pełnione są dyżury lekarskie. Placówka dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami dla mężczyzn, kobiet, nieletnich oraz osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
SORPA posiada 22 miejsca dla osób w stanie nietrzeźwym. Każdego roku przyjmowanych i obsługiwanych jest ponad 4 tysiące osób. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrzymanych pomieszczenia są stale monitorowane (szerokokątne mini kamery) oraz są wyposażone w instalację przyzywową.
Każdy pacjent opuszczając Ośrodek otrzymuje podstawowe informacje dotyczące zespołu zależności alkoholowej oraz informacje gdzie może otrzymać specjalistyczną pomoc. Cotygodniowo w sali terapeutycznej odbywają się spotkania tzw. grupy wsparcia realizującej pod kierunkiem specjalisty terapii uzależnień program (m.in. asertywne zachowania abstynenckie, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, przeciwdziałanie nawrotom choroby). Również cyklicznie realizowany jest program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy rodzinnej. Zajęcia te prowadzone są przez terapeutów ze specjalistycznym przygotowaniem. Również w pomieszczeniach SORPA odbywają się pogadanki i szkolenia dla uczniów szkół średnich, studentów PAP oraz słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku.

Działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ujęciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Plakat promujący Narodowy Spis Poszechny Ludności i Mieszkań 2021